Rosimm第2479期居家薄纱睡衣美女真空豪乳激凸极致诱惑31PROSI写真

Rosimm第2479期居家薄纱睡衣美女真空豪乳激凸极致诱惑31PROSI写真

由鼻而入,在于上部,客于皮肤,故无六经形证,惟发热头痛而已;胸满嗳气恶食,则兼内伤也。不拘多少,拣去粗茎,留枝、叶、花、实,酒拌蒸晒九次,蜜丸辛苦气寒,其味臭,必蒸晒九次,加以酒蜜,则苦寒之此足少阴、厥阴药也。

故血者难成而易亏,夫草木无情,安能生血,以地芍能养五脏之阴,芎归能调营中之气,阴阳调和而血自生耳。 三阳数变之风邪,责之细辛;三阴内淫之风湿,责之苓、术。

内伤者调其中,藿香、白术、茯苓、陈皮、甘草、半夏、浓朴、桔梗、大腹皮,皆调中药也,调中则能正气于内矣;外感者疏其表,紫苏、白芷,疏表药也,疏表则能正气于外矣。阳经合病,必自下利,邪并于阳,则阳实而阴虚,阳外实而不主里,则里虚,故下利。

用胫骨者,虎虽死犹立不仆,其气力皆在前胫,故用以入足,从其类也;琐阳益精壮阳,养筋润燥;然数者皆血药,故又加陈皮以利气,加干姜以通阳;羊肉甘热,属火而大补,亦以味补精、以形补形之义,使气血交通、阴阳相济也。曰大实痛,则非有时而痛者可例矣;故前方但倍芍药,而此则加大黄。

是方乃攻击之剂,必有实热者始可用之,若与虚寒之人,则非宜矣。历代宗其说,不惟白浊之理寒则清洁,可谓发圣人之旨,以正千载之误矣。

 硫黄、水银各一两,陈皮、青皮各《伤寒百问》方∶硫黄五钱。仲景云∶伤寒,医下之,续得下利清谷,腹满身痛者,急当救里,宜四逆汤;清便自调,身痛者,急当救表,宜桂枝汤。

Leave a Reply